609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

OFERTA

AUDYT I KONTROLA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Badanie obszarów problemowych w firmie, organizacji pozarządowej (NGO) lub urzędzie realizujemy z upoważnienia kierownictwa jednostki audytowanej lub jednostki nadzorującej. Każde badanie zakończone jest przekazaniem raportu wraz z rekomendacjami w zakresie dalszych działań. Gwarantujemy poufność i profesjonalizm w każdym obszarze badawczym, korzystając w trakcie realizowanych usług ze wsparcia ekspertów i praktyków w danej dziedzinie.

AUDYT WEWNĘTRZNY

Firma realizuje zadania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (audyt ustawowy). W sektorze prywatnym bierzemy udział w tworzeniu Działów Audytu, których praca ma na celu ograniczanie ryzyka strat finansowych i potencjalnych nadużyć. Plany audytu opracowujemy w oparciu o analizę ryzyka, z uwzględnieniem priorytetów kierownictwa jednostki.

KONTROLA ZARZĄDCZA

W sposób kompleksowy wdrażamy oraz monitorujemy systemy kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, systemy etyczne oraz rozwiązania w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania w jednostkach sektora finansów publicznych. Proponowane przez nas rozwiązania przygotowywane są wspólnie z Klientem, w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie normy prawa i wytyczne.

AUDYT ZEWNĘTRZNY I KONTROLA PROJEKTÓW UE

Wykonujmy audyty projektów europejskich, działając na zlecenie Beneficjentów oraz instytucji uczestniczących w dystrybucji środków unijnych. W ramach audytu realizujemy zarówno czynności zapewniające, jak i doradcze, prowadzące do usprawnienia procesu realizacji projektu lub lepszego wykorzystania środków unijnych w przyszłości. Zrealizowaliśmy ponad 100 audytów zewnętrznych. Posiadamy uprawnienia audytorskie wymagane w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Realizujemy audyty projektów badawczych.

DORADZTWO UNIJNE

Doradzamy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz realizacji projektów, włączając w to rozliczanie projektów, działania monitoringowe i ocenę zewnętrzną. Na życzenie klientów przygotowujemy pisemne opinie (ekspertyzy) dot. realizowanych działań. Podejmujemy się kompleksowego zarządzania projektem lub wspieramy organizacje realizujące projekty UE (szkolenia wewnętrzne, doradztwo, nadzór, prowadzenie spraw bieżących, budowa Planów naprawczych w sytuacjach kryzysowych).

DORADZTWO DLA JST

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizujemy się w tworzeniu dokumentów systemowych, rewizji procedur oraz nadzorze nad postępowaniami.

DORADZTWO DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Doradzamy w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy, jak również w zakresie procedur administracyjnych. Pomagamy przygotować formularze, pisma i stanowiska stron. Realizujemy usługi doradcze w zakresie podjęcia działalności gospodarczej, uzyskania na ten cel dotacji, kredytu lub pożyczki, jak również zarządzania budżetem nowopowstałej firmy.

DORADZTWO BHP

Świadczymy usługi doradztwa z zakresu BHP, w tym prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP, przygotowanie oceny ryzyka zawodowego, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu BHP w firmie, sporządzanie instrukcji BHP lub dokumentacji powypadkowej.

BADANIA I ANALIZY

Oferujemy Państwu zaprojektowanie i przeprowadzenie badań społecznych (w oparciu o metody ilościowe i jakościowe), począwszy od badań satysfakcji klientów lub pracowników, poprzez badania opinii publicznej czy analizy rynku, aż po ewaluację projektów unijnych, zgodną z obowiązującymi Wytycznymi. Prowadzimy również projekty badawcze, w ramach których realizowane są analizy społeczne i gospodarcze w połączeniu z opracowaniem dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zgodnie z zaleceniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych kierownictwo podmiotów publicznych zobowiązane jest zapewnić nie rzadziej niż raz w roku audyt bezpieczeństwa informacji. Zapewniamy obsługę ze strony audytorów, posiadających kwalifikacje określone w ustawie o finansach publicznych oraz informatyków specjalizujących się w kontroli procedur i zabezpieczeń systemów informatycznych. Na zlecenie klientów realizujemy funkcje ABI. 

WDRAŻANIE NORMY ISO 9001

Normę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Norma ISO 9001 wpływa na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów, jak również ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Organizacja, która spełni wymagania zakładane przez normę, może otrzymać certyfikat zgodności – w wyniku audytu certyfikującego, który jest przeprowadzany przez zewnętrzną i całkowicie niezależną firmę.

EDUKACJA

Integralną częścią naszej działalności jest organizacja warsztatów, seminariów i konferencji. Proponowane przez nas szkolenia mają charakter praktyczny, a ich program każdorazowo dopasowany jest do specyfiki i wymagań danego Klienta. W ramach działalności edukacyjnej tworzymy produkty edukacyjne, w tym formie produktów cyfrowych.

DORADZTWO PERSONALNE

Świadczymy usługi doradztwa personalnego na rzecz pracodawców, m. in. analizy zatrudnienia u pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, wskazywanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. Wykonujemy audyty bezpieczeństwa czynnika ludzkiego.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dla zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp. Prowadzenie postępowań w trybie konkurencyjnym w sektorze firm i NGO (np. w ramach dotacji UE). Audyt i nadzór nad postępowaniami. Wyszukwianie źródeł i sporządzanie ofert do przedłożenia w trybach zamówień publicznych.

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES)

Z dniem 3 października 2016 roku firma Omega Audyt Centrum Doradztwa i Audytu została wpisana do Rejestru instytucji audytujących i audytorów uprawnionych do przeprowadzania audytu zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES). Serdecznie zapraszamy do współpracy instytucje szkoleniowe zainteresowane certyfikacją i recertyfikacją w ramach MSUES.

Nasi dotychczasowi klienci to jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa, beneficjenci środków UE, administracja rządowa, NGO, osoby fizyczne, służby zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, uczelnie wyższe.