609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

DORADZTWO I WDROŻENIA

Oferta specjalna dla Beneficjentów projektów unijnych

Podobnie jak w ubiegłych latach polecamy nasze usługi w zakresie wewnętrznego monitoringu projektów realizowanych w nowej perspektywie unijnej. W ramach usługi realizujemy następujące czynności zmniejszające ryzyko błędów i generowania w projekcie kosztów niekwalifikowanych: nadzór merytoryczny i administracyjny, kontrole wewnętrzne dokumentacji (ilościowe i jakościowe), doradztwo w zakresie opracowywanych dokumentów, umów i postępowań, audyt wewnętrzny poprzedzający badanie projektu przez uprawnione organy kontroli. Beneficjenci, którzy otrzymali środki i realizują projekty, mogą sfinansować nasze zadania w ramach zryczałtowanych kosztów pośrednich projektów.

OFERTA DORADCZA i WDROŻENIOWA:

Nasza firma wdraża i monitoruje systemy kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, systemy etyczne oraz rozwiązania w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania w jednostkach sektora finansów publicznych. Proponowane przez nas rozwiązania przygotowywane są wspólnie z Klientem, w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie normy prawa i wytyczne. Wszystkie nasze wdrożenia zostały pozytywnie zweryfikowane przez zewnętrzne organy kontroli. Dla jednostek samorządu terytorialnego świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie tworzenia dokumentów systemowych, rewizji procedur oraz nadzoru nad postępowaniami.

Skutecznie doradzamy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych oraz realizacji projektów, włączając w to rozliczanie projektów, działania monitoringowe i ewaluację zewnętrzną. Na życzenie klientów przygotowujemy pisemne opinie (ekspertyzy) dot. realizowanych działań. Podejmujemy się kompleksowego zarządzania projektem lub wspieramy organizacje realizujące projekty UE (szkolenia wewnętrzne, doradztwo, nadzór, prowadzenie spraw bieżących, tworzenie Planów naprawczych w sytuacjach kryzysowych).

Instytucjom korzystającym ze środków publicznych (urzędy, oferenci) oferujemy prowadzenie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również dla zamówień, do których nie stosuje się ustawy pzp. Prowadzimy także postępowania w trybie konkurencyjnym w sektorze firm i NGO (np. w ramach dotacji UE) oraz audyt i nadzór nad ww. postępowaniami. Na zlecenie Klientów wyszukujemy źródła finansowania i sporządzamy oferty do przedłożenia w postępowaniach przetargowych.

Wdrażamy normy zarządzania jakością, w tym ISO 9001. Normę ISO 9001 mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Norma wpływa na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów, jak również ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary. Organizacja, która spełni wymagania zakładane przez normę, może otrzymać certyfikat zgodności, który otrzyma w wyniku audytu certyfikującego, przeprowadzanego przez zewnętrzną i całkowicie niezależną firmę. Nasza firma przeprowadziła wdrożenia zakończone uzyskaniem zewnętrznej certyfikacji.

Osobom fizycznym doradzamy w zakresie prawa administracyjnego, prawa cywilnego i prawa pracy, jak również w zakresie procedur administracyjnych. Pomagamy przygotować formularze, pisma i stanowiska stron. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do rozpoczęcia działalności gospodarczej, uzyskania dotacji, kredytu lub pożyczki na start dla mającej powstać firmy, w tym biznes plany w oparciu o aktualną sytuację rynkową. W ramach działalności doradczej opracowujemy wraz z Klientem plan finansowy dla firm i dla gospodarstw domowych.

Świadczymy usługi doradztwa z zakresu BHP, w tym prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP, przygotowanie oceny ryzyka zawodowego, przeprowadzenie okresowych kontroli stanu BHP w firmie, sporządzanie instrukcji BHP lub dokumentacji powypadkowej.

Integralną częścią naszej działalności jest organizacja warsztatów, seminariów i konferencji. Proponowane przez nas szkolenia mają charakter praktyczny, a ich program każdorazowo dopasowany jest do specyfiki i wymagań danego Klienta. W ramach działalności edukacyjnej tworzymy produkty edukacyjne, w tym formie cyfrowej. Specjalizujemy się w szkoleniach zamkniętych dostosowanych do szczegółowch potrzeb naszych Klientów.

Świadczymy usługi doradztwa personalnego na rzecz pracodawców m. in. analizy zatrudnienia u pracodawców, określanie kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, wskazywanie źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji. Wykonujemy audyty bezpieczeństwa czynnika ludzkiego.

Świadczymy usługi w zakresie opracowania oraz wdrażania programów zarządzania wiekiem w firmach i podmiotach publicznych.