609-609-373 (Anita) | 600-89-68-68 (Marek) biuro@omegaaudyt.pl

AUDYT I KONTORLA

OFERTA – AUDYT i KONTROLA

Badanie obszarów problemowych w firmie, organizacji pozarządowej lub urzędzie realizujemy z upoważnienia kierownictwa jednostki audytowanej lub jednostki nadzorującej. Każde badanie zakończone jest przekazaniem raportu wraz z rekomendacjami w zakresie dalszych działań. Gwarantujemy poufność i profesjonalizm w każdym obszarze badawczym, korzystając w trakcie realizowanych usług ze wsparcia ekspertów i praktyków w danej dziedzinie.

OFERTA – AUDYT WEWNĘTRZNY

Realizacja zadań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Plany audytu opracowujemy w oparciu o analizę ryzyka, z uwzględnieniem priorytetów kierownictwa jednostki. Posiadamy wymagane uprawnienia oraz wielolenią praktykę w realizacji audytu wewnęrznego w jednostakch samorządu terytorialnego. Realizujemy czynności audytowe w zakresie wszystkich zadań gminnych lub powiatowych.

Audyt bezpieczeństwa informacji – kierownictwo podmiotów publicznych zobowiązane jest zapewnić nie rzadziej niż raz w roku audyt bezpieczeństwa informacji. W zwiazku z tym zapewniamy kompleksową obsługę ze strony audytorów, posiadających kwalifikacje określone w ustawie o finansach publicznych oraz informatyków specjalizujących się w kontroli procedur i zabezpieczeń systemów informatycznych. Nasza firma certyfikuje systemy bezpieczeństwa informacji pod względem ich zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności. Badanie kończy się raportem i wydaniem Certyfikatu, jak również wypełnia obowiązek corocznego audytu bezpieczeństwa informacji w jednostkach publicznych. Na zlecenie naszych klientów realizujemy funkcję ABI oraz inne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.

W sektorze prywatnym – udział w tworzeniu Działów Audytu lub Kontroli, których praca ma na celu ograniczanie ryzyka strat finansowych i potencjalnych nadużyć. Doradzamy na etapie tworzenia struktur, realizacji zadań kontrolnych, jak również monitoringu efektów. Firma posiada uprawnienia Certified Fraud Examiner (CFE) – Biegły ds. Wykrywanie Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych nadane przez Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (www.acfe.com).

OFERTA – AUDYT ZEWNĘTRZNY PROJEKTÓW UE

Przedstawiamy ofertę współpracy w zakresie przeprowadzania audytu zewnętrznego projektów UE.

  1. Doświadczenie. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 100 audytów zewnętrznych projektów, w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nasi audytorzy posiadają ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie metodyki audytu oraz zarządzania projektami europejskimi. Zatrudniamy wyłącznie praktyków, którzy „od środka” poznali problematykę realizacji projektów UE. Realizujemy audyty w ramach programów krajowych (w języku polskim), jak i projektów międzynarodowych (w języku angielskim). Realizujemy również audyty projektów badawczych, realizowanych przez przedsiębiorców lub jednostki naukowe.
  2. Podejście do przedmiotu zamówienia. Stosujemy metodykę i narzędzia usprawniające proces audytu oraz skracające jego przebieg przy zachowaniu standardów i wymaganej jakości. Dodatkowo obszar badania wraz ze wzrostem naszego doświadczenia został poszerzony o problemy zgłaszane przez Beneficjentów oraz sygnalizowane przez naszych audytorów. Działamy zawsze w zgodzie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej.
  3. Kwalifikacje audytorów. Nasi audytorzy posiadają kwalifikacje zgodne z ustawą o finansach publicznych: uprawnienia AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH nadane przez Ministra Finansów oraz międzynarodowe certyfikaty audytorskie: CFE i CGAP. W przypadku gdy jest to wymagane współpracujemy z kancelariami biegłych rewidentów.
    4. Wsparcie dla Klienta. W ramach audytu realizujemy zarówno czynności zapewniające, jak i doradcze, prowadzące do usprawnienia procesu realizacji projektu oraz lepszego wykorzystania środków unijnych w przyszłości. W przypadku wytypowania projektu do badania przez organy kontroli, organizujemy dla naszych Klientów bezpłatne szkolenia oraz sesje doradcze w zakresie przygotowania projektu do powtórnego badania.